POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych jest „Onespark Łukasz Pawlak z siedzibą w Łodzi, ul. Lęborska 9/12, NIP: 729-250-86-18, REGON 101307105. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej info@https://onespark.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe usługobiorców:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 3. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych usługobiorcy – numeru IP urządzenia, którym posługuje się usługobiorca oraz danych dotyczących korzystania przez usługobiorcy z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z serwisu internetowego Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji,
  2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
  4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  5. marketing bezpośredni,
  6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
  7. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy – za zgodą usługobiorcy,
  8. przekazania osobom trzecim – za zgodą usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych usługobiorców w celu określonym:
  1. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
  2. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
  3. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  4. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda usługobiorcy).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
  1. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  2. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
  3. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
  4. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy,
  5. w pkt 5g i h – do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe usługobiorców następującym podmiotom przetwarzającym:
  1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
  2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
  3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
  2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych.
 2. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 3. Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań usługobiorców. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować pliki cookies („ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania z serwisu Administratora.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 3. Cookies wykorzystywane są przez Administratora w szczególności dla:
  1. dostosowania zawartości serwisu do preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić strony serwisu, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 5. Ponadto zastosowane cookies można podzielić na:
  1. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez usługobiorcę ustawień i personalizację np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
  4. reklamowe – umożliwiające dostarczanie usługobiorcom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu wypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu usługobiorcy.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przegladarki internetowej) stosowanego przez usługobiorcę.
 8. Administrator informuje, ze ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalność dostępne na stronach jego Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu usługobiorcy mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem firmy trzecie w celach reklamowych i statystycznych.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.